Paroborodarska 5, 32000 Vukovar, Hrvatska - EU

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15).Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti, slobodnog pristupa uz ograničenja propisana zakonom, načelima pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacije, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom i načelu međusobnog poštovanja i suradnje. Načelo javnosti i slobodnog pristupa (čl. 6.)Informacije su dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovog Zakona. Načelo pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija (čl. 7.)Informacije koje tijela javne vlasti objavljuju odnosno daju moraju biti pravodobne, potpune i točne. Načelo jednakosti (čl. 8.).Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima. Korisnici su ravnopravni u njegovu ostvarivanju. Tijela javne vlasti ne smiju staviti korisnike u neravnopravan položaj, a osobito na način da se pojedinim korisnicima informacija pruža prije nego ostalima ili na način kojim im se posebno pogoduje. Načelo raspolaganja informacijom (čl. 9.)Korisnik koji raspolaže informacijom sukladno ovom Zakonu, ima pravo tu informaciju javno iznositi. Načelo međusobnog poštovanja i suradnje (čl.9.a) Odnosi tijela javne vlasti i korisnika temelje se na suradnji i pružanju pomoći te međusobnom uvažavanju i poštivanju dostojanstva ljudske osobe.

KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE
Đuro Bićanić, ing.prometa
Parobrodarska 5 , 32 000 Vukovar
telefon: 032 450-263
e-mail adresa:  djuro.bicanic@luv.hr

Odluka o određivanju službenika za informiranje
GDPR- izjava o zaštiti osobnih podataka

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA 

Zakon o pravu na pristup informacijama iz 2013. godine
Zakon o pravu na pristup informacijama iz 2015. godine

KRITERIJI,ODLUKE,PRAVILNICI I IZVJEŠĆA

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacijama Lučke uprave Vukovar.
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu.

OBRASCI
Zahtjev za pristup informacijama.
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije.
Zahtjev za ponovnu uporabu informacije.