Paroborodarska 5, 32000 Vukovar, Hrvatska - EU

DBS Gateway Region

Naziv projekta: Regionalni i transportni razvoj regije Dunav-Crno more u smjeru stvaranja transnacionalnog koridora

Program: INTERREG – Program transnacionalne suradnje Dunav, PA3. Učinkovitije povezana i energetski odgovorna Dunavska regija

Ukupan budžet: 2.178.449,30 €

Projektni partneri: Konzorcij se sastoji od 10 financijskih partnera i 20 pridruženih partnera na području koje  pripada dunavskoj regiji. Pokriva 7 od 9 Eu dunavskih zemalja (Austria, Bugarska, Hrvatska, Njemačka-Bavarska, Mađarska, Rumunjska i Slovačka) i 3 od 5 zemalja koje nisu u sastavu Eu (Republika Moldavija, Srbija i Ukrajina-Odessa).

Sažetak projekta: Cilj projekta je povezati sve ključne dionike u kvalitetnu suradnju na potpori povećanja atraktivnosti prijevoza roba riječnim i morskim putem između Centralne Europe i Crnog mora, odnosno Kaspijske regije i Dalekog Istoka. Projekt će rezultirati s nekoliko važnih dokumenata koji će doprinijeti ovom cilju poput Analize potencijala regije, Vodiča za financiranje projekata, Strategije zajedničke suradnje. U sklopu projekta održat će se i nacionalne radionice s ključnim dionicima s ciljem izrade Zajedničke vizije projekta.

Više informacija dostupno je na : http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dbs-gateway-region

Newsletter #1 of @Interreg_Danube project @DBS-GATEWAY-REGION is out!
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/1501

Podijeli ovo: